Faleʻi fekauʻaki mo e teiti ʻi he ʻinitaneti ki ha ʻaho ʻuluaki kovi

0
24565
online dating sites
ngaahi saiti teiti he ʻinitaneti

Ko e ʻaho kovi ko ha feituʻu ʻoku ʻikai ke ke loto ke. ʻoku ʻikai ko ha fehalaaki ʻa ha taha, Neongo pe ʻoku lelei fefe hoʻo ʻi he ʻinitaneti, ʻe faingofua pe ke ke ʻi ha feituʻu kakai mo ha sola ʻoku fefaʻuhi moʻoni mo ha kiʻi potalanoa. Ko e ha ʻoku totonu ke ke fai?

Kuo ke 3 hoʻo ngaahi fili kapau te ke maʻu ha ʻaho ʻoku ʻikai lelei ai. ʻoku ou ʻuhinga atu ki ha ʻaho kovi ʻi he mediocre e ngaahi faingataʻa ne hoko ai ha fakalongolongo mo stilted talanoa, ʻikai ko e faʻahinga ʻaho kovi ʻoku fie maʻu ke ke mavahe ai mei he. Te ke lava ʻo –

1) Kosikosi ʻa e ʻaho ke nounou ai pea ʻalu ki ʻapi
2) toʻo ia ki tuʻa, ka ʻoku ʻikai ke nau toe sio kiate kinautolu
3) toe ʻoange ha faingamalie ʻe taha, ha taimi kehe.

ʻoku ʻikai fie maʻu ke ke laku hifo hoʻo koloa ka ke mavahe mei he sioʻata falemaloloo kapau ʻoku ʻikai tafe ʻa e fetalanoaʻaki ʻi hoʻo fakaʻamu. ʻoku lahi e teke ʻa e kakai ʻi ha fuofua ʻaho pea ʻe lava pe ke faingataʻa ke ke. ʻoku ʻikai hange ia ko ha ʻinitaviu ngaue, ʻi he ngaahi founga lahi.

Kapau ko e ʻuluaki ʻaho ʻoku ʻikai ko ha ʻuʻulu lelei, ʻoku totonu ke ke loto ki ha taha? ʻoku matuʻaki fakamatoato ʻaupito ʻa e Daters ʻi he ʻapitanga ʻe taha pe ʻi he ngaahi meʻa ni. ʻoku fehangahangai ha niʻihi daters loto fefeka kapau he ʻikai ke ʻi ai ha fehokotaki vave mo loloto, ʻoku totonu ke ke li he taimi pe ko ia ʻa e foʻi ma ʻo e teiti. ʻoku ou ʻi he ʻapitanga ʻoku ou tui te mou fie maʻu ha ngaahi ʻaho ke mou maheni ai.

Fakakaukau ki ho kaungameʻa mamae lolotonga, hange ko ʻeni. ʻoku ou tui ko e fuofua taimi naʻa mou fetaulaki ai, Mahalo naʻe ʻikai te ke fakakaukau te nau hoko ha ʻaho ko ho kaungameʻa lelei taha. ʻoku fie maʻu ke ke feinga ke ʻilo ha taha – ʻoku ʻikai totonu ke tatau ha ʻaho mo ha sivi.

Kapau ʻoku ʻikai te ke loto ke ʻoange ha taha ke toe fetaulaki mo ho ʻaho, ʻoatu ʻa e lea fakaʻapaʻapa mo e kia hake ʻa Keuli kau ki:

– Fakamalo atu ʻi hoʻo tuku taimi ke feʻiloaki ai
– Talaange ʻoku nau maʻongoʻonga, ka ʻoku ʻikai te ke ongoʻi ʻoku ke feʻunga
– fakaʻamu ke nau maʻu e lelei taha ʻi he kahaʻu mo toe fai ha fakamalo

Kapau ʻoku angakovi pe fakalielia hoʻo teiti, ʻoku ʻikai fie maʻu ia ke mou nofo anga fakaʻapaʻapa ʻi he taha ko ʻeni. Kapau ʻoku angakovi hoʻo teiti pe ʻoku ke ongoʻi ʻikai ke malu ʻi he kautaha, te ke lava ʻo kosi ke nounou ʻa e ʻaho. ʻoku kau ʻi he kumi ʻuhinga ʻa e, ʻoku ou ongoʻi puke. ʻoku totonu ke ke fai ia. Ko ha palani mahuʻinga ʻoku kau ai hoʻo telefoni toʻotoʻo pea ʻoku ʻikai fie maʻu ha meʻa fakatuʻupake. ʻoku kau ʻi he ngaahi faingataʻa ʻoku fakafokifa mo angamaheni ʻa; langa ʻulu, toothache, tummy uhu, tokakovi.

Te ke lava ʻo kiʻi mavahe mei he aʻusia ʻo e teiti ʻoku ʻikai kovi. Laetitia, 32 mei Brighton ne toki ʻilo ʻeni hili ha ngaahi ʻaho fakamamahi kau ai ʻa e suggestible e ngaahi fokotuʻu fakasekisuale ʻi he ʻuluaki ʻaho, pea mo ha taha naʻe mavahe hake mei he hala ʻi he kai efiafi. Tautau ʻi he, Mahalo ko e (Sa) tatau pe ʻi ha ʻaho kehekehe ʻe ua. Tapuakiʻi ʻa Laetitia ke ne toe ʻalu.

He ʻikai ke ke lava ʻo teuteu ki ha ʻaho hange ko e tokotaha ʻoku foaki ki ʻolunga. Naʻe Laetitia ia ki mui pea naʻa ne tui ki he teiti, iku pe ʻo fetaulaki mo hono hoa lolotonga 8 Hili ha ngaahi ʻaho mei ai. ʻoku faleʻi ʻe Laetitia ke feinga ke ʻoua naʻa nau foua fakatautaha ha meʻa ʻoku kovi, pea hoko atu ʻo teiti neongo;

ngaahi saiti ki he teiti

“Ko e ʻaho ʻoku kovi ko ha meʻa ia ke toe fai kiate koe kae ʻoua te ke ongoʻi ako. Taimi ʻe niʻihi ʻoku ʻikai te ke ʻilo pe ko e ha e meʻa ʻoku hoko ki he tokotaha ko ia ʻi heʻenau moʻui. Tokotaha ko Ee, Ko e teiti ko ha foʻi vaʻinga.”

Ke fakaʻehiʻehi mei ha ʻaho ʻoku kovi ʻi he ʻuluaki feituʻu, ʻoku ke lelei taha ke maʻu ʻa e fakataha ko ia kae ʻoua kuo ke fiemalie moʻoni ko e fakamatala ʻo ho famili ʻoku ʻaʻana ko ha ʻata totonu ia ʻo e tokotaha moʻoni, ngaahi fakatataa mo e kotoa.

Hange pe ko ha lava ke taʻo ha pini, Kuo pau ke tau fakatau atu kitautolu. Neongo ia, ha faikehekehe lahi ʻi he fakahaha atu ho tafaʻaki lelei taha mo ʻai ke hoko ko ha taha ʻo e ngaahi foʻi pulu kakanoʻi manu.

Kapau ʻe tala ʻe ho kaumeʻa ko ha tokotaha 30 ʻenisinia motuʻa mo ha pusi naʻe ui ko Tiddles, pea ke fie fakapapauʻi moʻoni ange te ke tui ʻa e foʻi maka ʻoku ke moʻua lelei taha ai/tangata ʻoku ke teunga taau ke fetaulaki mo ha feline, tinkler ʻo e ngaahi misini. He ʻikai ha meʻa ka ʻe fai ʻe he moʻoni.

Fakamatoato, ʻe lava ke fakamatala hangatonu ʻa e kakai ki he moʻoni ʻi heʻenau ngaahi fakamatala fakafoʻituitui. ʻoku ʻikai fie maʻu ke nau, ka ʻoku. Naʻa ku teiti mo ha taha ʻo e ngaahi meʻa naʻa ku tala ʻoku ʻi ai haʻane pusi ka naʻe ʻikai ke. Ha puputuʻu, ka ko e moʻoni.

Fakatatau ki he tauhi fanau, 4.7 ʻoku toko miliona e kakai ʻoku nau teiti he ʻinitaneti pea ʻi ha savea kimui ni, 1 ʻi he 3 tali ke tuʻu ʻi he puipuituʻa ʻo ʻenau teiti. 1 ʻi he 3 ngaohi ki he ngaahi porky pai lalahi ke fakaʻata ʻa e. Laka hake he 1 million, ke tonu.

Ko e ʻelia angamaheni lahi taha ki he ngaahi moʻoni fakatuʻutamaki, Fakatatau ki he sitetisitika, ʻoku kehekehe ki he houʻeiki tangata mo e houʻeiki fafine. ʻoku fakatauveleʻi e kau tangata ke nau loi fekauʻaki mo e taʻu, ki he maʻolunga mo e paʻanga hu mai, ka ʻoku fili ʻe he houʻeiki fafine ha fakamatala ki he meʻa ʻoku nau mamafa ai, langa mo e taʻu motuʻa. Ko e ngaahi kili ʻo e kike vakaiʻi ke fakakau ʻa, ka ʻoku ʻikai fakangatangata pe ki –

– mamafa, maʻolunga, taʻu
– ngaue
– ngaahi fie maʻu
– mavahe mei he ngaahi ta ʻo e ʻaho

ʻoku ʻikai ha taha ia ʻe hohaʻa ki he teiti ʻoku kiʻi nounou ange, motuʻa pe stockier – ʻoku tau fie fetaulaki pe mo ha taha ʻe lava ke tau feʻiloaki mo ia ʻi ha moʻui fiefia, mo kiʻi fakaʻofoʻofa. ʻoku ʻikai ngata pe ʻi he tuʻu ʻa e loi kimuʻa pea ke toki fetaulaki unattractive, ʻoku ʻikai ke ʻasi lelei ti ki he kahaʻu. Fakaʻilongaʻi ʻa e ngaahi meʻa ʻoku mahuʻinga kiate koe ʻi hoʻo felafoaki ʻi hoʻo ngaahi talanoa he ʻinitaneti; Kole ki he titbits fekauʻaki mo e ngaue mo e manako pea kumi e ngaahi talanoa ʻi mui he ʻu ta fakafoʻituitui. Fakapapauʻi ʻoku ʻikai ke mafao atu e moʻoni, ʻe lava ke iku ai ʻo hoko ha pikale ʻi he laine. Ko e meʻa mahuʻinga taha, fakapapauʻi ʻoku ke malava ke aʻu ki he.

ʻe lava ke mamafa ʻa e teiti ʻi he ngaahi tuʻunga ʻo e taimi, paʻanga pea tamateʻi e ngaahi ʻamanaki. ʻoku ʻuhingamalie ia ki hoʻo kato paʻanga pea mo ho loto ke taukaveʻi e ongo fakatuʻutamaki moʻoni ʻo e ʻaho kimuʻa he.

ʻe lava ke maʻu e ola lelei ʻo e teiti – hokohoko atu pe. ʻi he uhouhonga ʻo ha ʻaho kovi, tauhi ho kumukumu, fiefia ʻi he talanoa ki ha taha ʻoku ngingila mo foʻou pea hoko atu ʻenau teiti.

Ko ha foʻi keke lelei pea fakaʻehiʻehi mei he ʻaho ʻoku kovi – ʻoku kau kotoa ʻi he teuteu

– fekumi pe ko e ha e fuoloa hoʻo teiti ʻi he ʻinitaneti. ʻoku maʻunima e niʻihi ki he teiti. ʻoku ʻikai ke ke loto ke toe ʻi ai ha foʻi lea nounou.

– maʻu pe he ʻinitaneti? Fakaʻilonga kovi. ʻe lava fefe ke nau lata ʻi he moʻui fakafiefia ko ia ʻo kapau te nau hu maʻu pe ki he? ʻoku ne fokotuʻu mai foki te nau lava ʻo teiti lahi pea mo ha kakai tokolahi, ʻa ia ʻoku sai pe ʻa e niʻihi, kae ʻikai ki he skinned manifi. Fakatatau ki he sitetisitika, 53% ʻo e kakai naʻa nau vakavakai ki he teiti mo ha toko ua ʻi he taimi tatau pe, ko ia, mou mateuteu.

– fetohiʻaki he telefoni? ʻoku fakamoʻoniʻi ʻe he fetohiʻaki pe ʻoku ʻi ai ha telefoni mo e mataʻifika. Toʻo maʻamaʻa pe ʻa e fetohiʻaki, ʻoku ʻikai ko ha tukupa mamafa ke text mo ha taha ʻoku tokanga fakamatoato kiate koe, te ne fai atu ha uiuiʻi.

– ʻi heʻene pehe, fakangatangata hoʻo fetuʻutaki kimuʻa pea ke toki fakataha. Kumi ha meʻa feʻunga ke fokotuʻu ke ke hoko atu kae ʻoua te ke fu'u he talanoa kimuʻa. ʻoku ʻikai ke ke loto ke fai ha fakafehokotaki lahi ki ai pea ke toki fakataha hake ʻo kumi ke ʻoua naʻa ke toe hoko atu 3H. Fakapatisetiʻi ʻema.

– Kapau te ke feau, fokotuʻu ange ha ʻaho ʻi ha fale kofi ʻi he taimi ʻo e ʻaho. ʻi ha falekai, te ke lava ʻo mavahe fiefia hili ha 30 ʻi ha miniti ʻe taha ʻoku chat ai ha ti mo ha muffin, pea ʻoku sai ʻaupito ia. Mahalo te ke ongoʻi ʻi ha pulusi ʻoku ke moʻua kiate kinautolu ʻi he efiafi kotoa, pea ʻoua te ke kona ʻi ha meʻa ʻoku fakatuʻutamaki.

Monuʻia!

TUKU MAI HA TALI

Kataki ʻo fakahu hoʻo lea!
Kataki ʻo fakahu heni ho hingoa